Villkor:                               2016-10-04

Inledning

LÄS FÖLJANDE VILLKOR INNAN DU ANVÄNDER ELLER FÖRLITAR DIG PÅ CONNEX RECOVERY SERVICE SOM TILLHANDAHÅLLS MED SPÅRNINGSENHETEN. CONNEX RECOVERY KOMMER ENDAST ATT LEVERERAS I ENLIGHET MED NEDANSTÅENDE TILLVÄGAGÅNGSSÄTT. ANVÄND ELLER FÖRLITA DIG INTE PÅ CONNEX RECOVERY, OM DU INTE ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA SERVICEAVTAL. GENOM ATT ANVÄNDA ELLER FÖRLITA DIG PÅ CONNEX RECOVERY, SAMTYCKER DU TILL ETT GODKÄNNANDE AV DESSA VILLKOR.

Villkor för slutanvändaren

1.Definitioner 1.1. I dessa villkor: 1.1.1. Med ”Auktoriserad användare” avser man alla de personer som är lagligt auktoriserad av Kunden att använda Fordonet; 1.1.2. Med ”Kund” avser man den fysiska eller juridiska person som äger Fordonet; 1.1.3. Med ”GPS” avser man global positioning system, satellitnätverk som ägs av Amerikas Förenta Staters regering; 1.1.4. Med ”GSM” avser man global system for mobile communications, en mobiltelefonsteknologi; 1.1.5. Med ”Installatörpartnern” är den återförsäljare som installerade systemet i bilen till kunden. 1.1.6. Med ”Beställning” avser man den beställning som innehåller all nödvändig information, som skickats från Kunden till Operatören genom att använda beställningsformuläret som tillhandahållits av Operatören; 1.1.7. Med ”Service” avser man lokaliseringstjänsten Connex Recovery som ska levereras av Operatören i enlighet med Serviceavtalet beträffande Fordonet; 1.1.8. Med ”Meddelande om aktivering av tjänsten” avser man den kommunikation som skickats iväg av Operatören till Kunden just vid stunden för aktiveringen av Servicen; 1.1.9. Med ”Serviceavtal” avser man dessa villkor, tillsammans med Beställningen; 1.1.10. Med ”Kostnad för tjänsten” avser man den årliga avgiften som Kunden betalar i förväg till Operatören för tillhandahållandet av tjänsten, såsom den emellanåt publiceras på Operatörens hemsida och i massmedia. 1.1.11. Med ”Operatör” avser man den enhet som anges i Beställningen, dess dotterbolag samt auktoriserade operativa center; 1.1.12. Med ”Territorium” avser man de länder där tjänsten är tillgänglig och som specificeras i Beställningen; 1.1.13. Med ”Enhet” avser man Connex Recovery spårningsenhet; 1.1.14. Med ”Fordon” avser man Kundens fordon i vilken Connex Recovery har installerat Enheten. 2.Serviceavtalets omfång 2.1. Operatören kommer att leverera tjänsten till Kunden inom Territoriet, i enlighet med de villkor och förhållanden som är överenskomna i Serviceavtalet. 2.2. Kunden som konsument (d.v.s. en person som agerar utanför hans/hennes yrkesliv) har rätt att säga upp och avsluta Serviceavtalet utan kostnad och utan att behöva ange några skäl, genom att skicka ett meddelande till Operatören genom rekommenderad försändelse, begäran om mottagningsbevis, inom tio arbetsdagar efter att Beställningen verkställdes. Ett sådant meddelande kan också skickas, enligt samma villkor, genom telegram, e-post eller fax, och skall bekräftas genom rekommenderad försändelse, begäran om mottagningsbevis, inom två arbetsdagar. 3. Aktivering och varaktighet av tjänsten 3.1. För att kunna aktivera tjänsten, måste Kunden skicka in en Beställning försedd med namnteckning till Operatören innehållande all information som efterfrågas i själva Beställningen. 3.2. Efter att Beställningen tagits emot, tar Operatören kontakt med Installatörpartnern för att aktivera Enheten. 3.3. Då enheten aktiveras måste Operatören sända ett meddelande till Installatörpartnern om att tjänsten är aktiverad. Detta meddelande ska innehålla nödvändig information för att få tillträde till tjänstens funktioner med en bekräftelse av installationen samt aktiveringen som anger att Operatören har godkänt Beställningen. 3.4. Kunden måste omgående meddela Operatören alla ändringar av information som efterfrågades i Beställningen. 3.5. Operatören har inga förpliktelser att sätta igång eller fortsätta att tillhandahålla tjänsten såvida Kostnaden för tjänsten inte har överförts i rätt tid och i laga ordning till Operatören. 4.Tillhandahållande av tjänsten 4.1. I händelse att Kunden eller någon annan auktoriserad användare skäligen misstänker att Fordonet är stulet, skall Kunden eller den auktoriserade användaren (om så är fallet) omedelbart meddela Operatören. Då Operatören tar emot ett sådant meddelande, måste denne utföra de åtgärder som anges under punkt 4.5. 4.2. Operatören förbehåller sig rätten att debitera Kunden (utöver Kostnaden för tjänsten) alla slags kostnader som Operatören ådragit sig vid försök att spåra Fordonet till följd av falskt alarm framkallat av Kunden eller av någon annan auktoriserad Användare. 4.3. Om Fordonet skulle bli stulet, har Kunden ansvaret att så fort som möjligt göra en stöldanmälan av Fordonet hos polisen och samtidigt skaffa sig ett referensnummer i samband med detta. Dessutom ska Kunden omedelbart informera Operatören om detta referensnummer och kontaktinformation till den berörda polisstationen (inklusive adress, telefonnummer och namnet på den polis som är ansvarig för stöldanmälan, om detta är känt). 4.4. Kunden tillstår att ingenting som anges i Serviceavtalet kan tolkas som en garanti från Operatörens sida att Polisen kommer att agera då de får meddelandet om att Fordonet har blivit stulet. Operatören kan inte hållas ansvarig för någon form av agerande eller försummelse från Polisens sida. 4.5. I händelse av stöld eller en icke auktoriserad förflyttning av Fordonet, måste Operatören så snabbt som det är möjligt bemöda sig att spåra Fordonet genom att använda GPS. Om Operatören kan spåra Fordonet, måste denne informera Kunden om var Fordonet finns. Om Kunden informerar Operatören om att Fordonet är anmält stulet hos Polisen och om den berörda polisstationen ligger i ett land där Operatören har ett övervakningscenter, måste även Operatören informera Polisen om Fordonets läge. 4.6. Kunden åtar sig att i förväg meddela Operatören om Fordonet skall transporteras på ett transportfordon såsom en färja, bärgningsbil, transportör etc. Om Kunden inte i förväg meddelar Operatören om detta, bekräftar Kunden att han kommer att stå för eventuella kostnader som Operatören ådrar sig i samband med någon form av falskt alarm som orsakats av denna aktivitet. 4.7. Installatörpartnern skall tillhandahålla Kunden med meddelande om aktivering av tjänsten erhållen av Operatören och all dokumentation tillhörande Enheten och Tjänsten, inklusive bruksanvisningarna som innehåller tillräcklig information för en korrekt funktion av Enheten och för tillhandahållande av Servicen. 5.Betalningar 5.1. Kunden skall betala Operatören för kostnaden för tjänsten med kreditkort eller kontokort, check eller annat betalningssätt som finns angivet på Beställningsformuläret. 5.2. Om Kunden har ett belopp som förfallit till betalning till Operatören, i enlighet med Serviceavtalet, och beloppet förblir obetalt under en period som överstiger 28 dagar räknat från förfallodagen, utan inverkan på Operatörens andra rättigheter och skyldigheter, kommer Operatören att vara berättigad till: 5.2.1. att debitera ränta på det utestående beloppet, beräknat på den lokala lagstadgade räntan som tillämpas från gång till gång. Räntan växer dagligen från och med förfallodagen fram till det att Operatören har mottagit full betalning tillsammans med alla upplupna räntor; och 5.2.2. att stänga av tillhandahållandet av tjänsten fram tills dess att hela betalningen har mottagits; eller 5.2.3. att avsluta Serviceavtalet. 5.3. Kunden måste täcka Operatörens kostnader och utgifter; på dennes begäran, som denne ådragit sig för att spåra Kunden och för vidtagna åtgärder för att på så vis kunna erhålla betalning för eventuellt förfallna belopp. 5.4. Om Kundens bank vägrar att lösa in en check eller annan typ av betalning, skall Kunden återbetala alla kostnader som Operatören har ådragit sig. 6. Ansvar 6.1. Trots de andra föreskrifterna i Serviceavtalet, kan Operatören inte utesluta eller begränsa sitt eget ansvar p g a grov vårdslöshet eller uppsåtligt handlande, eller p g a dödsfall eller personlig skada orsakad av egen försumlighet. 6.2. Beträffande allt annat ansvar i enlighet med detta Avtal, i största utsträckning inom lagens begränsning, får Operatörens ansvar med avseende på varje händelse eller serie av händelser inte överskrida ett belopp som motsvarar summan av tjänstens kostnad som Kunden betalat. 6.3. Installering, aktivering och certifiering (då det krävs) av Enheten arrangeras direkt mellan Kunden och Installatörpartnern.Operatören hålls inte ansvarig för alla direkta eller indirekta skador i samband med installationen av Enheten inuti Fordonet, inte heller för skador som uppstått från eller i samband med åtgärder eller försummelser från AUDIS sida. 6.4. I största utsträckning inom lagens begränsning, är Operatören inte ansvarig gentemot Kunden för utebliven vinst eller uteblivet avtal eller för vilken annan indirekt skada eller följdskada vare sig den förorsakats av otillbörlighet (inklusive försummelse) eller överträdelse av villkor i avtalet eller av annan natur. Framförallt, men utan begränsning, kan Operatören inte hållas ansvarig för någon skada eller förlust som orsakats av Kunden som en direkt eller indirekt följd av att Fordonet blivit stulet och det är överenskommet och fastställt att, om någon begränsning i denna klausul visar sig inte vara gällande, skall detta inte inverka på tillämpandet av de andra undantagen. 6.5. Kunden godkänner att, på grund av den teknologiska beskaffenheten hos Enheten, kan funktion på servicen då och då påverkas negativt av fysiska egenskaper, vilket inkluderar, utan begränsningar, avlägsnande eller skada på Enheten eller antennen, elektromagnetism, Fordonet har befunnit sig i en tunnel, en undergång eller på andra platser som inte är täckta av GPS eller GSM näten, atmosfäriska villkor och andra störningsorsaker som avviker från Operatörens övervakning (t.ex. störningar på GPS eller GSM näten). Enhetens funktion, och, till följd av, tillhandahållandet av tjänsten i enlighet med Serviceavtalet, beror i viss mån på funktionen av GPS och GSM näten, på vilka Enhetens funktion grundar sig på, och dessa nät är inte i funktion i varje del av Territoriet. Därmed kan Operatören inte tillhandahålla absoluta garantier för att spåra eller återfå Fordonet. 6.6. Kunden tillstår att aktiveringen av tjänsten inte på något sätt minskar hans eller hennes skyldighet att förse sig med en lämplig försäkring för Fordonet. 7.Varaktighet och uppsägning 7.1. Med reservation för klausul 7.3, skall Serviceavtalet träda ikraft från och med datumet för aktiveringsmeddelandet och för en fastställd period på minst tolv månader som automatiskt kommer att förlängas med tolvmånaders perioder, om inte en uppsägning äger rum från någon av parterna genom ett skriftligt meddelande med ett förhandsmeddelande på trettio dagar före utgången av varje tolvmånadersperiod. 7.2. Serviceavtalet kan inte överlåtas eller på annat sätt överföras. Oberoende av vad som sagts ovan godkänner och accepterar Kunden att Operatören kan tilldela Serviceavtalet till Vodafone Automotive SpA, ett italienskt företag med huvudsäte i via Astico, 41 21100 Varese (Italien), eller till Vodafone Automotive SpA-s dotterbolag eller auktoriserade operativa center. 7.3. Serviceavtalet räknas som avslutat i den stund då Kunden säljer eller på annat sätt gör sig av med sitt Fordon. I detta fall har Kunden ingen rättighet till någon återbetalning av kostnaden för tjänsten. 7.4. Var och en av parterna kan, med ett skriftligt meddelande till den andre parten, upplösa Serviceavtalet då: 7.4.1. Den andra parten begår en allvarlig eller ihållande försummelse gällande Serviceavtalet; eller 7.4.2. Den andra parten blir oförmögen att betala eller går i konkurs, påbörjar en avveckling, frivillig eller förordnad, beslutar om avveckling, har en god man eller en utnämnd konkursförvaltare för hela eller delar av sina tillgångar, avslutar en förlikning eller liknande med borgenärer eller påbörjar eller genomgår ett liknande förfarande till följd av sina skulder. 7.5. Operatören kan upplösa det aktuella avtalet med omedelbar effekt vid mottagandet av ett skriftlig meddelande från Kunden i händelse att: 7.5.1. Vilken regeringsauktorisation eller annan juridiskt fullmakt som gäller att tillhandahållande av tjänsten kan dras tillbaka, stängas av eller ändras när som helst; 7.5.2. Kunden eller vilken auktoriserad användare som helst envisas med att sätta igång falska allarm under omständigheter där hon eller han inte hade rimliga motiv för att tro att Fordonet hade blivit stulet eller att det fanns verkliga nödsituationer eller motorstopp. 7.6. Vid upplösningen av Serviceavtalet skall parternas rättigheter och skyldigheter inte påverkas. 8. Allmänt 8.1. Kunden godkänner, av säkerhetsskäl, att telefonsamtal mellan Operatörens personal och Kunden får spelas in. Kunden samtycker till inspelning av sådana telefonsamtal och godkänner att dessa inspelningar får användas och levereras till Polisen med det enda syftet att förebygga och upptäcka brott. 8.2. Operatören kommer inte att hållas ansvarig för någon form av försening av utförandet eller underlåtenhet att uppfylla sina skyldigheter i enlighet med detta avtal i den mån och så länge som förseningen eller underlåtenheten att uppfylla sina skyldigheter förorsakas av en orsak eller omständighet som går utanför dennes rimliga kontroll (en ”Force Majeure” händelse). När Operatören inser att det handlar om ”Force Majeure” skall denne meddela detta till Kunden och denne måste ange på vilket sätt och inom vilket omfång som dennes åligganden kan bli förhindrade eller försenade. Om någon ”Force Majeure” händelse äger rum, kommer datumet/datumen för utförandet av det/de berörda åliggandet/ åliggandena att skjutas upp på den tiden som är nödvändig för ”Force Majeure” händelsen, förutsatt att om ”Force Majeure” händelsen fortgår under en längre period, längre än tre (3) månader, har båda parterna rätt att omedelbart upplösa Serviceavtalet genom ett skriftligt meddelande till den andra parten. Båda parterna bör sträva efter att minimera effekterna av alla typer av ”Force Majeure” så mycket som möjligt. 8.3. Utan inverkan på del 2.2, måste alla meddelanden och andra kommunikationer som måste eller kan skickas i enlighet med Serviceavtalet vara skriftliga och de skall överlämnas eller överföras till mottagarens adress, som finns specificerad i Beställningen. Alla meddelanden kommer att anses vara delgivna då händelsen överlämnas från hand till hand eller med post, och om de skickas via fax räknas den stund då överföringen bekräftas. Samtliga metoder är helt godkända av Kunden. 8.4. Försummelse från en av parterna att göra gällande eller utöva, vid någon tidpunkt, eller för vilken tidsperiod som helst, något villkor eller någon rättighet enligt Serviceavtalet, utgör inte, och skall heller inte tolkas som, ett avstående från sådana villkor eller rättigheter och skall på inget sätt påverka den partens rättighet att vid ett senare tillfälle göra gällande eller utöva dessa. 8.5. Om något villkor i Serviceavtalet visar sig vara olagligt, ogiltigt eller overksam enligt alla tillämpbara lagars innebörd, skall en sådan bestämmelse, i den mån den är förenlig med resterande bestämmelser, uteslutas från Serviceavtalet och den skall inte på något sätt påverka legaliteten, giltigheten eller effektiviteten på resterande bestämmelser.
CONNEX RECOVERY SERVICEDOKUMENT

8.6. Serviceavtalet innehåller alla överenskomna villkor mellan parterna beträffande dess innehåll och ersätter alla tidigare avtal, överenskommelser eller kontrakt mellan parterna, muntliga eller skriftliga. Inga verkställda eller underförstådda tillkännagivanden, uppgörelser eller löften kommer att beaktas gällande vad som än sagts eller skrivits under förhandlingarna mellan parterna före detta avtal (såvida ett sådan osant uttalande gjordes orättmätigt) och de enda skyddsmekanismerna för parterna är de som förutsetts för kontraktsbrott, i enlighet med Serviceavtalet. 8.7. Tolkningen, giltigheten och verkställandet av Serviceavtalet kommer att följa lagen i det land där Kunden är bosatt och parterna hänskjuter till den exklusiva jurisdiktionen hos domstolen i dessa länder för att lösa tvister som kan uppstå dem emellan. 8.8. Kunden godkänner att Operatörens auktoriserade personal får övervaka positionen på Kundens Fordon i testsyfte. 8.9. Enheten och tjänsten är avsedda för personligt/individuellt bruk och är inte avsedda att vara en tjänst för att hantera en bilpark. 8.10. Inga ändringar i Serviceavtalet är bindande om de inte har överenskommits skriftligt av en auktoriserad Operatör. 8.11. Vår främsta prioritet är att ge Kunden den bästa servicen. Operatören skall tillfråga kunden om att delta i en undersökning om kundbelåtenhet två gånger om året. Informationen från Kunderna i undersökningen skall behandlas och användas av Operatören med det enda syftet att förbättra tjänsten och i enlighet med del 9. Kunder som inte vill delta i undersökningen kan när som helst dra sig ur genom att skicka ett meddelande till Operatören i enlighet med del 8.4. 9.SKYDD AV UPPGIFTER 9.1. Kunden har informerats och är fullständigt medveten om att: 9.1.1. Hans/hennes personuppgifter och alla uppgifter som rör lokaliseringen av Fordonet skall behandlas av Operatören med elektroniska medel, och/eller skall omvandlas till elektroniska uppgifter i syfte att fullgöra förpliktelserna i Serviceavtalet liksom för marknadsföring eller intern statistik; 9.1.2. Överföring av personuppgifter och alla uppgifter som rör lokaliseringen av Fordonet krävs för att uppfylla skyldigheterna i Serviceavtalet, och alla eventuella förhindranden av detta gör det omöjligt att aktivera och/eller tillhandahålla tjänsten. 9.2. Genom att verkställa Serviceavtalet auktoriserar kunden operatören att använda hans/hennes personuppgifter och alla uppgifter som rör lokaliseringen av Fordonet, och att överföra dessa uppgifter till polisen och/eller offentliga myndigheter i enlighet med lagstadgade skyldigheter, och/eller till eventuell enhet som fungerar som kontraktspart för operatören i samband med att tjänsten levereras inom Territoriet (en lista över sådana kontraktsparter skall finnas tillgänglig vid begäran från kunden), och/eller till försäkringsgivare för att täcka stöldrisken för Fordonet, oberoende av det faktum att sådana överföringar inträffar utomlands och även till länder utanför EU. Kunden samtycker dessutom till att hans/hennes personuppgifter dessutom kan användas av ovanstående mottagare närhelst detta är nödvändigt eller användbart i samband med att tjänsten levereras. 9.3. Kunden har när som helst rätt att komma åt, kontrollera och ändra tidigare nämnda uppgifter, och att skäligen invända mot användningen av dessa uppgifter, dock under beaktande av de konsekvenser som anges i del 9.1.2. 9.4. Enheterna som anges i Beställningen skall äga och kontrollera all användning av uppgifter.

Support

  • Support av ovan tjänster finns via telefon till KGK Teknisk support, vardagar mellan 8-16 på 08-92 31 54 eller via e-post till vodafonesupport@kgk.se